STUDIA PODYPLOMOWE MBA
ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM

Wykładowcy

Kadrę zaangażowaną w realizację programu MBA tworzą doświadczeni wykładowcy, wybitni specjaliści i eksperci krajowi i zagraniczni, najlepsi wykładowcy Wojskowej Akademii Technicznej, posiadający zarówno bogaty dorobek naukowy i kompetencje dydaktyczne, jak również bogate doświadczenie praktyczne w organizacjach zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Wykładowcy na studiach MBA

Alessandro Armando

Profesor Uniwersytetu w Genui, wybitny naukowiec i specjalista w obszarze cybersecurity, współtwórca kierunku studiów i wielu projektów oraz programów badawczych w zakresie cybersecurity na wydziale DIBRIS Uniwersytetu w Genui. Twórca wielu startupów i projektów spin-off, jak np. Tales. Autor ponad 230 artykułów naukowych z dziedziny cybersecurity, cytowanych na świecie ponad 5300 razy. Przyczynił się do wykrycia znaczących luk w zabezpieczeniach produktów IT znanych firm, m.in. Google Apps oraz systemu operacyjnego Android.

Cybersecurity Systems

Konrad Wrona

Doktor inżynier, profesor wizytujący WAT, główny naukowiec agencji NCIA w Hadze. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w środowisku badawczo-rozwojowym w przemyśle (Ericsson Research i SAP Research) oraz w środowisku akademickim. Autor ponad 60 publikacji i kilku patentów. Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem - sieci komunikacyjnych, aplikacji bezprzewodowych i mobilnych, systemów rozproszonych i Internetu Rzeczy.

NATO Policy on Cyber Defence

Zbigniew Tarapata

Profesor WAT, dziekan Wydziału Cybernetyki WAT. Główny obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych to modele, metody i algorytmy (zwłaszcza ich złożoność obliczeniowa i dokładność) stosowane w informatycznych systemach wspomagania decyzji oraz symulacyjnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa narodowego. Specjalizuje się w konstruowaniu i analizie algorytmów grafowo-sieciowych. Poza WAT jest członkiem stowarzyszeń naukowych: European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), Military Operations Research Society (MORS), Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej (PTSK – członek zarządu), Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS).

Decyzje menedżerskie

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego UKSW, koordynator postępowań dotyczących cyberprzestępczości w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberprzestępczości. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji. Autorka wielu publikacji poświęconych m.in. prawnym aspektom informatyzacji, ochronie danych osobowych oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Cyberprzestępczość

Bogusław Hajdasz

Dr inż. Jest praktykiem zarządzania. Jako menedżer przeszedł całą drogę zawodową od inżyniera i handlowca do Prezesa Zarządu firmy. Pracował dla wielu takich firm zagranicznych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi firmami i złożonymi projektami jak budowa nowej fabryki czy wdrożenie nowego systemu ERP. Laureat licznych nagród jak Złoty Medal Targów Budma, Acantus Aurelius i Teraz Polska. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. zarządzanie kryzysowe, odnowę strategiczną przedsiębiorstwa po kryzysie oraz zarządzanie zmianą.

Zarządzanie kryzysowe w cyberbezpieczeństwie

Bolesław Szafrański

Profesor WAT, wieloletni kierownik naukowy Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Seminarium „Problemy Badawcze i Projektowe Informatyzacji Państwa”, przewodniczący Rady Programowej Forum TI. W pracy badawczej zajmuje się modelowaniem infrastruktury informacyjnej państwa, systemami baz danych, architekturą korporacyjną oraz interoperacyjnością i bezpieczeństwem systemów informacyjnych. Kierował realizacją lub nadzorował realizację kilkunastu dużych, kompleksowych projektów informatycznych.

Ochrona Transakcyjnych i Statystycznych Baz Danych

Jerzy Stanik

Profesor WAT, zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą metod analizy i szacowania ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacyjnego, zarządzania projektami informatycznymi. Autor ponad 100 artykułów dotyczących praktycznych zastosowań modeli, metod i metodyk związanych z zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem i jakością.

Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie

Mariusz Chmielewski

Doktor inż., adiunkt WAT, zastępca Dyrektora NCBC ds. IT. Kierował kilkunastoma zespołami studenckimi WAT, które uzyskały znaczące sukcesy w międzynarodowych konkursach technologicznych Microsoft Imagine Cup Atlantic Council Cyber 9/12, NATO TIDE Hackaton. Zdobywca ponad 100 międzynarodowych nagród specjalnych i medali, w tym 4 grand prix wystaw oraz nagród za najlepszy wynalazek. Autor licznych publikacji w obszarze sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Zarządzanie projektami i inżynieria systemów w cyberbezpieczeństwie

Rafał Kasprzyk

Doktor inż., adiunkt WAT, zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki WAT. Główny obszar jego zainteresowań dotyczy modelowania, symulacji i analizy systemów sieciowych. Członek zespołu do wypracowania Koncepcji Rozwoju Zdolności Resortu Obrony Narodowej do Działań w Cyberprzestrzeni. Kierownik wielu projektów wyróżnianych na Międzynarodowych Targach Wynalazczości. Opiekun licznych zespołów studenckich zajmujących czołowe miejsca w konkursach informatycznych.

Teoria „wojny informacyjnej”

Krzysztof Silicki

Ekspert ds. bezpieczeństwa i informacji, przedstawiciel Polski w ENISA, zastępca dyrektora NASK ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji. Zastępca dyrektora NASK ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w latach 2017-2018, odpowiedzialny za obszar cyberbezpieczeństwa. Przedstawiciel Polski w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej. Twórca pierwszego w kraju zespołu reagującego na zagrożenia w Inter­necie - CERT Polska. Inicjator innowa­cyjnych projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa, takich jak ARAKIS, ARAKIS.GOV. Autor licznych publikacji z obszaru cyberbezpieczeństwa. Od 2019 r. Sekretarz Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa.

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Wiesław Barcikowski

Doktor inż., adiunkt WAT. Zajmuje się zarządzaniem usługami informatycznymi. Przez wiele lat pełnił funkcje dyrektora departamentów IT w instytucjach administracji publicznej oraz w bankowości, odpowiadając za wytwarzanie i bezpieczną eksploatację systemów informatycznych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania systemami informacyjnymi w Information Resources Management College, National Defence University (USA). Posiada certyfikat Chief Information Oficer wydany przez Departament Obrony USA.

Zarządzanie usługami IT

Mirosław Maj

Współzałożyciel i wiceprezes spółki ComCERT SA oraz założyciel i prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Członek V kadencji Rady do spraw Cyfryzacji. Doradca Ministra Obrony Narodowej w latach 2017-2018. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska. Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinformatycznego na kilku uczelniach wyższych. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony, jako ochotniczej organizacji wspierającej system cyberbezpieczeństwa RP. Współzałożyciel międzynarodowej fundacji – Open CSIRT Foundation.

Cyberkonflikty w relacjach międzynarodowych

Zbigniew Zieliński

Profesor Wojskowej Akademii Technicznej. Autor i współautor ponad 100 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Członek wielu komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych i recenzent prestiżowych czasopism naukowych. Jego obecne zainteresowania badawcze dotyczą niezawodności i tolerowania błędów w systemach komputerowych, szeroko rozumianego bezpieczeństwa systemów, sieci i Internetu Rzeczy. Brał udział i kierował projektami badawczo-rozwojowymi z zakresu cyberbezpieczeństwa. Uczestniczy w pracach badawczych Panelu IST Science &Technology Organization NATO dotyczących IoT. Jest członkiem IEEE.

Seminarium dyplomowe