STUDIA PODYPLOMOWE MBA
W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Wykładowcy

Kadrę zaangażowaną w realizację programu MBA tworzą doświadczeni wykładowcy, wybitni specjaliści i eksperci krajowi i zagraniczni, najlepsi wykładowcy Wojskowej Akademii Technicznej, posiadający zarówno bogaty dorobek naukowy i kompetencje dydaktyczne, jak również bogate doświadczenie praktyczne w organizacjach zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Wykładowcy na studiach MBA

Alessandro Armando

Profesor Uniwersytetu w Genui, wybitny naukowiec i specjalista w obszarze cybersecurity, współtwórca kierunku studiów i wielu projektów oraz programów badawczych w zakresie cybersecurity na wydziale DIBRIS Uniwersytetu w Genui. Twórca wielu startupów i projektów spin-off, jak np. Tales. Autor ponad 230 artykułów naukowych z dziedziny cybersecurity, cytowanych na świecie ponad 5300 razy. Przyczynił się do wykrycia znaczących luk w zabezpieczeniach produktów IT znanych firm, m.in. Google Apps oraz systemu operacyjnego Android.

Cybersecurity Systems

Konrad Wrona

Doktor inżynier, profesor wizytujący WAT, główny naukowiec agencji NCIA w Hadze. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w środowisku badawczo-rozwojowym w przemyśle (Ericsson Research i SAP Research) oraz w środowisku akademickim. Autor ponad 60 publikacji i kilku patentów. Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem - sieci komunikacyjnych, aplikacji bezprzewodowych i mobilnych, systemów rozproszonych i Internetu Rzeczy.

NATO Policy on Cyber Defence

Grażyna Szpor

Prof. dr hab. Grażyna Szpor, kierownik Katedry Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie. Prezes Zarządu Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego. Kierownik szesnastu edycji studiów podyplomowych Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych UKSW i wykładowca na studiach podyplomowych innych uczelni. Autorka ponad 200 publikacji naukowych, redaktor naukowy i współautor szeregu monografii, komentarzy do ustaw m.in. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Laureatka nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aspekty Prawne Cyberbezpieczeństwa

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego UKSW, koordynator postępowań dotyczących cyberprzestępczości w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberprzestępczości. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji. Autorka wielu publikacji poświęconych m.in. prawnym aspektom informatyzacji, ochronie danych osobowych oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Aspekty Prawne Cyberbezpieczeństwa

Piotr Zaskórski

Profesor dr hab. inż., specjalista w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu i jakości, autor kilkuset publikacji głównie w obszarze projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zarządzaniu organizacjami rozproszonymi w sektorze administracji publicznej i w biznesie. Szczególnym obszarem zainteresowań i badań naukowych jest zarządzanie projektami i ich wymiarowanie oraz zarządzanie procesami i wirtualizacja współczesnych organizacji w dobie 4-tej rewolucji przemysłowej.

Strategie Informacyjne w Zarzadzaniu

Bolesław Szafrański

Profesor WAT, wieloletni kierownik naukowy Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Seminarium „Problemy Badawcze i Projektowe Informatyzacji Państwa”, przewodniczący Rady Programowej Forum TI. W pracy badawczej zajmuje się modelowaniem infrastruktury informacyjnej państwa, systemami baz danych, architekturą korporacyjną oraz interoperacyjnością i bezpieczeństwem systemów informacyjnych. Kierował realizacją lub nadzorował realizację kilkunastu dużych, kompleksowych projektów informatycznych.

Ochrona Transakcyjnych i Statystycznych Baz Danych

Jerzy Stanik

Profesor WAT, zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą metod analizy i szacowania ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacyjnego, zarządzania projektami informatycznymi. Autor ponad 100 artykułów dotyczących praktycznych zastosowań modeli, metod i metodyk związanych z zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem i jakością.

Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych

Mariusz Chmielewski

Doktor inż., adiunkt WAT, zastępca Dyrektora NCBC ds. IT. Kierował kilkunastoma zespołami studenckimi WAT, które uzyskały znaczące sukcesy w międzynarodowych konkursach technologicznych Microsoft Imagine Cup Atlantic Council Cyber 9/12, NATO TIDE Hackaton. Zdobywca ponad 100 międzynarodowych nagród specjalnych i medali, w tym 4 grand prix wystaw oraz nagród za najlepszy wynalazek. Autor licznych publikacji w obszarze sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Ochrona Transakcyjnych i Statystycznych Baz Danych

Rafał Kasprzyk

Doktor inż., adiunkt WAT, zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki WAT. Główny obszar jego zainteresowań dotyczy modelowania, symulacji i analizy systemów sieciowych. Członek zespołu do wypracowania Koncepcji Rozwoju Zdolności Resortu Obrony Narodowej do Działań w Cyberprzestrzeni. Kierownik wielu projektów wyróżnianych na Międzynarodowych Targach Wynalazczości. Opiekun licznych zespołów studenckich zajmujących czołowe miejsca w konkursach informatycznych.

Teoria „wojny informacyjnej”

Zbigniew Świerczyński

Doktor inż., adiunkt WAT. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, implementacji i badaniu systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Kierownik zespołów ds. cyberbezpieczeństwa m.in. w ramach pierwszych w Polsce ćwiczeń z ochrony cyberprzestrzeni Cyber-Exe Polska 2012 oraz ds. technicznych aspektów bezpiecznego korzystania z rejestru PESEL. Wielokrotny członek zespołów reprezentujących z powodzeniem Polskę na międzynarodowych ćwiczeniach Locked Shields.

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Krzysztof Silicki

Ekspert ds. bezpieczeństwa i informacji, przedstawiciel Polski w ENISA, zastępca dyrektora NASK ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji. Zastępca dyrektora NASK ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w latach 2017-2018, odpowiedzialny za obszar cyberbezpieczeństwa. Przedstawiciel Polski w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej. Twórca pierwszego w kraju zespołu reagującego na zagrożenia w Inter­necie - CERT Polska. Inicjator innowa­cyjnych projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa, takich jak ARAKIS, ARAKIS.GOV. Autor licznych publikacji z obszaru cyberbezpieczeństwa. Od 2019 r. Sekretarz Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa.

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa