STUDIA PODYPLOMOWE MBA
W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Program studiów

Celem programu jest kształcenie nowej generacji specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa szczebla menadżerskiego i przygotowanie ich do zarządzania zasobami informacyjnymi różnego rodzaju organizacji z uwzględnieniem wielowymiarowego, kompleksowego spojrzenia na problemy bezpieczeństwa informacyjnego.

LISTA PRZEDMIOTÓW

Cybersecurity systems
24 h (W+L)

Cybersecurity systems

Przedmiot umożliwia słuchaczom poznanie podstawowych aspektów organizacji, budowy i wykorzystania systemów cyberbezpieczeństwa. Tematyka wykładów i ćwiczeń obejmuje takie zagadnienia, jak m.in. technologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa, standardy i normy w zakresie cyberbezpieczeństwa, mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa w sieciach, systemach operacyjnych i chmurach obliczeniowych, zastosowanie metod sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie, jak też zagadnienia tzw. inżynierii cyberbezpieczeństwa.

Ochrona transakcyjnych i statystycznych baz danych
24 h (W+L)

Ochrona transakcyjnych i statystycznych baz danych

Przedmiot umożliwia słuchaczom studiów podyplomowych MBA poznanie głównych zagrożeń i metod ochrony poufności i integralności danych we współczesnych bazach danych, w szczególności w transakcyjnych i statystycznych bazach danych. W ramach przedmiotu omawiane są także problemy zapewniania ciągłości działania systemu bazy danych oraz problemy zapewniania bezpieczeństwa procesów informacyjnych wykorzystujących niekompletne internetowe bazy danych.

Aspekty prawne cyberbezpieczeństwa
16 h (W)

Aspekty prawne cyberbezpieczeństwa

Przedmiot umożliwia słuchaczom studiów podyplomowych MBA zapoznanie się z aktami prawnymi zarówno krajowymi, jak i europejskimi, w zakresie cyberbezpieczeństwa. Słuchacze poznają praktyczne zagadnienia prawne związane z cyberbezpieczeństwem, w tym dotyczące postępowania z incydentem informatycznym, czy zabezpieczania dowodów cyfrowych na potrzeby analiz śledczych.

Teoria wojny informacyjnej
32 h (W+L)

Teoria wojny informacyjnej

Przedmiot umożliwia słuchaczom studiów podyplomowych MBA poznanie podstawowej wiedzy dotyczącej problemów tzw. „wojny informacyjnej”. Słuchacze poznają m. in. modele walki w cyberprzestrzeni, modele i narzędzia identyfikacji, rozpoznania i oceny możliwości oddziaływania informacyjnego, a także narzędzia służące przeciwdziałaniu takiemu oddziaływaniu. Dodatkowo słuchacze mają możliwość poznania zagadnień symulacji prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni.

Strategie informacyjne w zarządzaniu
24 h (W+L)

Strategie informacyjne w zarządzaniu

Przedmiot umożliwia słuchaczom studiów podyplomowych MBA zapoznanie się z istotą, złożonością oraz uwarunkowaniami zarządzania projektami informatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem stosowania nowoczesnych strategii zarządzania zasobami informacyjnymi. Szczególny nacisk położony jest na wymiarowanie projektów i procesów wdrażania strategii informacyjnych. Słuchacze poznają także narzędzia informatyczne do projektowania procesów oraz ich organizacji.

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
24 h (W+L)

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Przedmiot umożliwia słuchaczom studiów podyplomowych MBA zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), zarówno w aspekcie krajowym, jak i w kontekście Unii Europejskiej. Przedmiot umożliwia poznanie praktycznych aspektów zagadnień prawnych omawianych w ramach przedmiotu „Aspekty prawne cyberbezpieczeństwa”. Słuchacze poznają m. in. sposoby dokonywania zgłoszeń incydentów oraz zadania, procedury i zasady współdziałania takich podmiotów, jak CSIRT, wchodzących w skład KSC.

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
32 h (W+C+L)

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Realizacja przedmiotu daje słuchaczom studiów MBA podstawy wiedzy o problemach związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych organizacji. Słuchacze zdobywają wiedzę o tym, jak skutecznie i efektywnie wykorzystywać podstawowe mechanizmy ochrony w systemach informacyjnych. Ponadto słuchacze zdobywają w ramach tego przedmiotu umiejętności analizy ryzyka w bezpieczeństwie informacji oraz poznają metody budowy i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

NATO policy on cyber defence
24 h (W+L)

NATO policy on cyber defence

Przedmiot umożliwia słuchaczom studiów podyplomowych MBA zapoznanie się z ewolucją cyberbezpieczeństwa w NATO, wpływem zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa na politykę cyberbezpieczeństwa, charakterystyką cyberataków na infrastrukturę krytyczną NATO oraz podejmowane przez NATO inicjatywy w cyberprzestrzeni.

Systemy bezpieczeństwa sieciowego
24 h (W+L)

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Przedmiot umożliwia słuchaczom MBA zapoznanie się z zagrożeniami występującymi w sieciach teleinformatycznych, atakami sieciowymi, narzędziami i produktami do zabezpieczania sieci, mechanizmami zabezpieczania podstawowych urządzeń sieciowych, zaawansowanymi konstrukcjami list dostępu, serwerami dostępu do sieci, usługami typu AAA (uwierzytelnianie, autoryzacja i kontrola dostępu) oraz systemami ochrony IDS/IPS.